לקישורים נוספים...
שם הקובץ
לרשימת הקבצים המלאה...
האם אתה בעד בחירת שמאי אישי ?


חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
תקנה 309 . 
(א) בעליו של רכב, קצין בטיחות או מי שהשליטה על הרכב בידו, לא ישתמש ברכב ולא ירשה לאחר להשתמש בו, אם נגרם בו נזק למערכת ההיגוי ולבלמים, לשלדת המרכב מעבר לקו הגלגלים פגיעה בין הסרנים, בעמודי המרכב כשהשלדה היא חלק אינטגרלי של המרכב, או כשהשלדה היא חלק מהרכב, אלא לאחר שהרכב תוקן וניתנה עליו תעודת בדיקה בידי מנהל מקצועי במוסך מורשה, הרשאי לתת תעודות בדיקה על פי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), תש"ל–1970 (להלן — מוסך מורשה).
 (ב) לא ניתנה תעודת בדיקה כאמור בתקנת משנה (א), יודיע על כך המנהל המקצועי במוסך המורשה לרשות הרישוי.
הוראת נוהל לבדיקת רכב לאחר תאונה אל: המפעלים המורשים לתיקון מרכבים ( פחחות) הוראת נוהל מס' 93 תיקון רכב - תקנה 309
א. מבוא
1. בתאריך 13/4/99 פורסמה הוראת נוהל המסדירה את הבדיקות הטכניות שיש לבצע ברכב שנפגע בתאונה, בכפוף לתקנה 309 לתקנות התעבורה.
2. מתוך הניסיון שהצטבר מאז הפעלת הנוהל ולנוכח עשיית שימוש לרעה במתן אישורי התקינות שנקטו מוסכים שלא היו רשאים לתת אישורים כאלה, מצאנו לנכון לעדכן את הוראת הנוהל כפי שיפורט בהמשך.
 
ב. ביסוס חוקי:
תקנה 309 לתקנות התעבורה:
1. בעליו של רכב, או מי שהשליטה על הרכב בידו, לא ישתמש ברכב ולא ירשה לאחר להשתמש בו אם נגרם בו נזק למערכת ההיגוי ולבלמים לשלדת המרכב מעבר לקו הגלגלים פגיעה בין הסרנים, בעמודי המרכב כשהשלדה הינה חלק אינטגרלי של המרכב, או כשהשלדה היא חלק מהרכב, אלא לאחר שהרכב תוקן וניתנה עליו תעודת בדיקה בידי מנהל מקצועי במוסך מורשה הרשאי לתת מוסכים ומפעלים לכלי רכב ( תעודות בדיקה על פי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים) (להלן: מוסך מורשה).
2. לא ניתנה תעודת בדיקה כאמור בפסקה (א) יודיע על כך המנהל המקצועי במוסך המורשה לרשות הרישוי.
 
ג. הפעולה במוסך
1. רכב שניזוק באחד או יותר מהחלקים ו/או המכללים שיפורטו בהמשך ויתקבל לתיקון במוסך לתיקון מרכבים (פחחות), העבודה בו תיעשה במיטב המיומנות המקצועית הנדרשת ע"פ חוק.
בסיום התיקון ימסור המנהל המקצועי של המוסך שבו תוקן הרכב לבעל הרכב חשבונית, או קבלה, או אסמכתא אחרת לביצוע התיקון בהם יפורטו המכלולים / חלקי המרכב שתוקנו באותו רכב.
 
להלן רשימת החלקים ו/או המכללים שלגביהם יש להנפיק חשבונית לצורך בדיקה במפעל לבדיקת רכב לאחר תאונה:
א. תיקון שלדת המרכב מעבר לקו הגלגלים בין הסרנים
ב. תיקון עמודי המרכב כשהשלדה הינה חלק אינטגרלי של המרכב או השלדה היא חלק נפרד מהרכב.
ג. תיקון מערכת ההגה.
ד. תיקון מערכת הבלמים.
 
2. במידה ומערכות ההגה או הבלמים ניזוקו, יש לבצע את התיקון אך ורק במוסך המורשה למכונאות רכב, והמנהל המקצועי     במוסך ימסור לבעל הרכב אחד המסמכים המפורטים בסעיף 1 לעיל, שיצורף למסמכים המעידים על התיקון.
3. המסמכים ימסרו לבעליו של הרכב או מיופה כוחו אשר יודרך על ידי המנהל המקצועי במוסך שבו תוקן הרכב שעליו להעביר את רכבו לבדיקה "במפעל לתיקון רכב לאחר תאונה" ( סימול מקצוע 300/301).  
4. "במפעל לתיקון רכב לאחר תאונה" יבדקו מערכות של הרכב עפ"י נוהל 94 (מיום 1/4/07) של אגף הרכב, ובסיום הבדיקה תונפק "תעודת תקינות" לבעל הרכב או מיופה כוחו.
5. ניתן יהיה לסיים את התיקון במוסך ולהנפיק חשבונית סופית רק לאחר שהרכב עבר בדיקה והונפקה לו "תעודת תקינות" במפעל מורשה לבדיקת רכב לאחר תאונה.
6. מיום תחולת הוראת נוהל זו אין להשתמש יותר באישורי תיקון שהיו נהוגים בעבר לצורך הפניית רכב לבדיקה במוסך המורשה לבדוק רכב לאחר תאונה עפ"י תקנה 309 לתקנות התעבורה.
 
    חובת הבדיקה במוסך המורשה ("מפעל לבדיקות רכב לאחר תאונה") חלה על כל רכב שניזוק באחד או יותר מהחלקים או המכללים שפורטו לעיל, בין אם הרכב תוקן עפ"י הוראת שמאי ו/או עפ"י הוראת בעליו של הרכב בלבד.
 
ד. שמירת מסמכים:
האישורים שיפורטו להלן ישמרו במשרד המוסך שבו תוקן הרכב לביקורת שוטפת לפרק זמן של 18 חודשים לפחות מיום סיום התיקון:
1. חשבונית/ קבלה/ אסמכתא לביצוע התיקון.
2. מסמכים ממוסך למכונאות רכב במידה וניזוקו מערכת הבלמים ו/או ההגה.
3. תעודת תקינות שניתנה על ידי מפעל לבדיקות רכב לאחר תאונה
4. הודעה לרשות הרישוי על סרוב לביצוע בדיקה לגבי אלה שמסרבים לבצע את הבדיקה.
 
ה. סרוב בעל רכב או שולחו לבצע בדיקה לאחר תאונה:
רכב שניזוק באחד או יותר מהחלקים או המכללים שפורטו לעיל ובעליו או מי שהשליטה על הרכב מסרב לבצע בדיקה עפ"י תקנה 309 לתקנות התעבורה, חייב המנהל המקצועי של המוסך שבו תוקן הרכב להודיע לרשות הרישוי בטופס המצורף.
 
ו. אחריות:
האחריות לביצוע התיקון במיומנות מקצועית, הנפקת חשבונית תיקון והפניית בעל הרכב או מיופה כוחו לבדיקה לאחר תיקון ו/או משלוח הודעה  "לרשות הרישוי" על סרוב לפעול בהתאם להוראות תקנה 309 לתקנות התעבורה חלה על המנהל המקצועי במוסך שבו תוקן הרכב.
 
ז. ביטוח הוראת נוהל קודמת – הוראה זו מבטלת הוראת נוהל קודמת 4/99 מתאריך 13/4/99
ח. תחולה: תחולת הוראה זו מיום 1/4/07
 
 
שמעון אברהם
ראש תחום בכיר שירותי תחזוקה
amili1000
הוספת תגובה

חברים